Kredyty Obrotowe

KREDYTY OBROTOWE

 

Kredyt obrotowy – to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Udzielany jest zarówno w walucie krajowej jak i obcej. Może być odnawialny lub nieodnawialny. Najczęściej udzielany na okres do 1 roku.

Kredyt obrotowy dzielimy na kredyt:

– w rachunku bieżącym,

– w rachunku kredytowym.

Kredyt w rachunku bieżącym przyznawany jest przez bank do określonej wysokości. Kredytobiorca może go wykorzystywać w zmiennej wielkości i czasie, a wpływy na rachunek bieżący zmniejszają jego zadłużenie. Formalnie jest on krótkoterminowy, a w rzeczywistości ma charakter długoterminowy.

W kredycie w rachunku kredytowym bank uruchamia specjalny rachunek tzw. rachunek kredytowy, w którym stawia do dyspozycji środki finansowe. Korzystanie z kredytu odbywa się poprzez wydanie bankowi dyspozycji wypłaty lub przelewu części lub całości kwoty kredytu.

Zabezpieczeniem kredytu obrotowego może być: weksel własny, poręczenie, gwarancja bankowa, cesja wierzytelności, zastaw lub hipoteka, blokada środków na rachunku lub kaucja.

 

DLA KOGO?

Środki finansowe z tego typu kredytu przeznaczone są dla firm, które chcą m.in. wykorzystać je na:

– zakupy towarów, usług, surowców;

– finansowanie zobowiązań, np. wobec ZUS, US;

– rozliczenia z kontrahentami;

– wypłatę wynagrodzeń;

– finansowanie innych celów związanych z działalnością firmy.

 

ZALETY:

a)      możliwość sfinansowania bieżących potrzeb przedsiębiorstwa;

b)      dostęp do środków finansowych w sytuacji przejściowego braku środków własnych klienta;

c)       indywidualnie ustalane oprocentowanie, wysokość zadłużenia i prawne zabezpieczenie spłaty kredytu;

d)      terminowe regulowanie zobowiązań;

e)      poprawa lub utrzymanie bieżącej płynności finansowej;

f)       stały dostęp do środków pieniężnych;

g)      niska prowizja;

h)      wzrost kosztów finansowych – niższy podatek dochodowy.