Kredyty Inwestycyjne

KREDYTY INWESTYCYJNE

Kredyt inwestycyjny – to kredyt bankowy przeznaczony na sfinansowanie przedsięwzięć kredytobiorcy, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Aby otrzymać taki kredyt należy udokumentować efektywność ekonomiczną, słuszność inwestycji, przewidywanych zysków, amortyzacji gwarancji bankowych oraz przedstawić dobrze przygotowane kosztorysy, plany i inne kalkulacje.

Środki z takiego kredytu mogą sfinansować inwestycje:
a) materialne:
– zakup środków trwałych np. : maszyn, urządzeń, samochodów itp.;
– zakup, budowę czy modernizację obiektów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą;
b) niematerialne, np. zakup papierów wartościowych, licencji, know-how;
c) finansowe, np. zakup udziałów, akcji.

 

Wyróżniamy trzy rodzaje kredytów inwestycyjnych:
1 ) kredyty na wyposażenie – przeznaczone na zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie lub budowę majątku trwałego (w przeważającej części są to kredyty krótko- i średnioterminowe);
2) kredyty na restrukturyzację – przeznaczone na pokrycie kosztów przebudowy struktury gospodarczej przedsiębiorstwa w celu przywrócenia równowagi;
3) kredyty na zakup lub budowę – całych obiektów przemysłowych i rolnych.
ZALETY:
– finansowanie dużej części inwestycji ze źródeł zewnętrznych;
– rozłożenie w czasie kosztów inwestycji;
– alternatywa dla leasingu;
– możliwość dostosowania terminu spłaty i wysokości rat kredytu do generowanych zysków;
– możliwość uzyskania opinii fachowców w sprawie planowanego przedsięwzięcia. Zostaje ona wydana w trakcie ubiegania się o kredyt. Na tak wczesnym etapie można jeszcze poprawić wszelkie niedociągnięcia, lub uznać, iż inwestycja jest nieopłacalna i zrezygnować z niej;
– możliwość skorzystania z usług doradcy kredytowego. Jest to duże ułatwienie przy tworzeniu biznesplanu, który przecież w dużej mierze może zaważyć o przyjęciu, bądź odrzuceniu wniosku przez bank;
– raty powiększają wartość inwestycji, co wpływa na powiększenie wartości majątku.